Beskära video automatiskt när den läggs till i ett projekt

Ibland när du lägger till video från flera källor i ett projekt stämmer inte all video med de proportioner du har tilldelat projektet. Du kan lösa det här problemet genom att ange att iMovie automatiskt ska beskära video som läggs till så att den anpassas till proportionerna, eller lägga till videon innanför ramen även om det resulterar i svarta kanter över och under eller på sidan av videon.

Så här beskär du automatiskt:

  1. Markera ett projekt i projektbiblioteket eller öppna ett projekt och välj Arkiv > Projektegenskaper.

    Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  2. Välj något av följande från popupmenyn Inledande videoplacering längst ner på panelen:

    • Beskär: Fyller ramen med så mycket av videon som möjligt, men hela videobilden kanske inte ryms inom de proportioner du angett för projektet.

    • Anpassa till rutan: Passar in hela videon i projektets proportioner, även om det orsakar svarta kanter runt bilden.