Radera all överflödig video från en händelse

Videofiler tar stor plats på hårddiskar så det kan vara bra att göra sig av med videomaterial du inte använder.

Du kan snabbt radera all video i en händelse som du inte har använt i något projekt, inte har markerat med bokmärke och inte heller har markerat med ett nyckelord. Kontrollera att all video du vill behålla, men som inte används i ett projekt, är bokmärkt eller märkt med ett nyckelord.

Så här raderar du all överflödig video i en händelse:

 1. Markera en eller flera händelser i händelsebiblioteket.

  Du markerar fler än en händelse i taget genom att trycka på kommandotangenten samtidigt som du klickar på händelsenamnen.

 2. Välj Arkiv > Utrymmessparare.

  Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 3. Välj något av följande:

  • Kassera all video som inte har lagts till i ett iMovie-projekt genom att välja "Inte tillagd i ett projekt".

  • Kassera all video som inte är märkt med ett bokmärke genom att välja "Inte bokmärkt"

  • Kassera all video som inte är märkt med ett nyckelord genom att välja "Inte markerad med ett nyckelord".

 4. Klicka på ”Kassera och granska”.

  Vyn ändras och visar endast de kasserade klippen i de markerade händelserna.

 5. Kontrollera att du inte har råkat kassera några klipp som du vill spara genom att granska klippen i händelsebläddraren.

  Om du vill behålla några kasserade klipp markerar du dem och klickar sedan på knappen Avmarkera (se nedan) så att markeringen Kassera tas bort. När du klickar på knappen tas klippen bort ur vyn.

  Knappen Avmarkera

 6. När bara de klipp du vill radera finns kvar i vyn klickar du på "Flytta kasserade klipp till papperskorgen, A nedan, i det över vänstra hörnet av fönstret Kasserade klipp.

  Knappen "Flytta kasserat till papperskorgen" och knappen Göm kasserade

  Klicka på knappen "Flytta till papperskorgen" i den dialogruta som visas.

 7. Du kan spara utrymme på hårddisken genom att radera klippen permanent. Det gör du genom att klicka på skrivbordet utanför iMovie-fönstret så att Finder-menyerna överst på skärmen visas. Välj sedan Finder > Töm papperskorgen.

  Klippen raderas permanent.

 8. Du visar alla de kvarvarande klippen igen genom att klicka på Göm kasserade, B ovan, i det övre högra hörnet av fönstret Kasserade klipp. Du kan också välja Endast bokmärken, "Bokmärken och omarkerade" eller Alla klipp från popupmenyn Visa under händelsebiblioteket.