Ställa in automatisk markering av bildruteintervall i en händelsevideo

När du klickar på ett videoklipp i en händelse (källvideo) markerar iMovie automatiskt ett förinställt intervall av videobildrutor. Den automatiska intervallmarkeringen är användbar om du vill skapa videoklipp av exakt samma längd, t.ex. när klippen ska överensstämma med musikrytmen i ett ljudspår.

Som förval är längden på den automatiska markeringen fyra sekunder video. Du kan ändra den här förvalda inställningen i iMovie-inställningarna så att minst en sekund till maximalt tio sekunder video markeras när du klickar på ett händelseklipp. Du kan också ange att hela klipp ska markeras när du klickar i en händelse.

Så här anger du bildruteintervallet för automatisk markering i källvideo:

Välj iMovie > Inställningar, klicka på Bläddrare och gör något av följande:

  • Ändra längden på markeringen genom att markera "Klickning i händelsebläddraren markerar hela klippet". Ange sedan hur många sekunder som ska markeras genom att dra reglaget.

  • Ställ in den automatiska markeringen till att ta hela klipp genom att markera ”Klickning i händelsebläddraren markerar hela klippet”.

  • Stäng av automatisk markering genom att markera "Klickning i händelsebläddraren avmarkerar allt".